هماهنگی کامل با تای چی لبخند

آرزوهای دیرین ما، سلامت ذهن و جسم، موفقیت و نیکبختی و آگاهی از حقیقت هستی، در هماهنگی کامل چهار وجه وجود، روح، ذهن، جسم و زندگی تصویر می شوند و هماهنگی در هر یک از این چهار وجه نتیجه تعامل صحیح میان چهار نیروی بنیادین، نیوتو، هترو، هومو و نیترو در آنهاست. مراقبه و تای چی لبخند اساسی ترین راه ایجاد هماهنگی میان این چهار نیروست.

دانش زندگی و آگاهی بر مبنای فلسفه تای چی سه مبدایی، با جامع ترین و ژرف ترین نگاه به همه ابعاد وجود ما ساده ترین و کوتاه ترین راه را برای هماهنگی کامل ارائه می کند و این نه یک هدف بلکه مسیر تمرین مداوم است برای زندگی بهتر.

بیشتر بدانید

چهار ستون هماهنگی

مسیر هماهنگی کامل بر مبنای اصول چهارگانه ی لبخند، حرکت، پاکسازی و بهبودی تدوین می شود. هر نشانی از ناهماهنگی به معنی بی توجهی به یکی از این چهار اصل است.

Professor Park Jae Woo

لبخند

لبخند اساسی ترین و سریع ترین راه ارتقای آگاهی و نماد رضایت بر نتیجه تلاش و تجلی حضور هدایتگر است. آنگاه که آفرینش کامل می شود او لبخند می زند، هر جا لبخند هست او هم حضور دارد.

Running

حرکت

تمام کیهان در حرکت مداوم است و هر گاه پدیده ای از حرکت باز ایستد از بازه هماهنگی دور می افتد. هماهنگی در سطوح فیزیکی ذهنی و احساسی نتیجه گردش روان خون و انرژی است

Sensory Organs

پاکسازی

پاکسازی به معنی توجه به انتخاب های بهتر در همه دریافت های مادی و غیر مادی است. همه آنچه وارد بدن ما می شود و همه آنچه از ذهن می گذرد بر سطح هماهنگی ما اثر می گذارد.

KaraHealing Music

بهبودی

وجوه مختلف وجود ما تحت تاثیر عوامل درونی و بیرونی گاه از بازه هماهنگی دور شده و برای بازگشت به هماهنگی نیازمند یاری است. قابلیت های نیروی حیاتی خود بدن را برای رفع ناهماهنگی به کار می گیریم.

شما که هستید؟

سازمان

ارتقای سطح زندگی و آگاهی در خانواده، بهره وری کارکنان را در سازمان افزایش می دهد. دوره های کوتاه مدت این دانش شما را در این راه یاری می کند.

alternative medicine healer

هیلر

با فراگیری این دانش شناخت خود را از ناهماهنگی ارتقا می دهیم و با روش های سریع، بنیادی، آسان و بدون خطای آن، اثربخشی بیشتری خواهیم داشت.

alternative medicine researcher

علاقه مند

اگر به دنبال دانشی هستید که تصویر جامع تری از وجود انسان و مکانیزم های شکل گیری ناهماهنگی و راه های بنیادی رفع آن در اختیار شما قرار دهد، این دانش می تواند همان چیزی باشد که سال ها در جستجوی آن بوده اید.

patient patient

در رنج

اگر به دلیل هرگونه ناهماهنگی در رنج هستیم، روش های بنیادی این دانش با در نظرگرفتن همه ابعاد وجودی ما و همه مکانیسم ها و سبب ها، می تواند ساده ترین و سریع ترین راه رهایی از رنج باشد.

Share this page!
  • 1
    Share