کاراتراپی، درمان بدون دارو

اصلی ترین ویژگی طب کل نگر بی شک این است که کل بدن را به عنوان یک سیستم واحد می نگرد که هر جزء آن با اجزای دیگر در تعامل است، حقیقتی که در هر سطحی از آفرینش جاری است؛ از ذرات درون هسته اتم تا سلول ها، ارگان های داخلی بدن، موجودات ساکن زمین، منظومه های بالاتر و تا دورترین کهکشان ها همه از هر سطحی که ببینی به نوعی با هم در ارتباطند و بر هم اثر گذار.

در کاراتراپی سعی درمانگر بر این است که تمام ارگان های داخلی مرتبط با یک عدم تعادل را، با بیدار کردن نیروهای حیاتی خود بدن آرام آرام به هماهنگی کافی برساند تا در نتیجه آن، تمامی اختلالات مرتبط با بیماری بر طرف شود.

کاراتراپی یک مکتب تطبیقی است، مکاتب کل نگر را در کنار هم قرار می دهد و روابط میان آنها را کشف کرده و به قوانین تازه ای می رسد. طب کل نگر بیش از 250 مکتب مختلف را شامل می شود اما از آنجا که جهان تجلی حقیقتی واحد است، همه این مکاتب نیز  علی رغم تفاوت ها شان، جایی بر هم منطبقند و بی شک هر مکتبی که در درمان موفق است می تواند به گوشه ای از این حقیقت واحد دست یافته باشد.

گویا زمان آن رسیده است که مکاتب میان رشته ای در طب کل نگر آرام آرام پدیدار شوند و به انطباق همه این مکاتب بر هم بپردازند.

کارا تراپی روشی است که در آن از قابلیت های خود بدن برای رفع بیماری استفاده می شود، بی آنکه بدن را مجبور به انجام دستورات درمانگر کند.

 

اطلاعات بیشتر: بازتاب شناسی

 


حمیدرضا غیاثی
مدرس کاراتراپی، دانش آموخته طب سنتی ایران، چین و آیورودا از دانشگاه تهران